Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ E-MAIL CÍM ÉS NÉV GYŰJTÉSHEZ

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen 2018. május 25-étől hatályba lépő Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján járunk el.

Az Ön által előzetesen kitöltött kérdőív kitöltése során megadott válaszok e regisztrációs felületen megadott adatokkal nem hozhatók összefüggésbe a két adatbázis semmilyen formában nem egyeztethető össze.

A hozzájárulás eredményeképpen Ön felhatalmazza a CÉG-et (Cipóren Kft., Cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 16., Adószám: 13133519-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-720381), hogy az ezt követő regisztrációs oldalon megadott személyes adatokat kezelje [név, e-mailcím], abból a célból, hogy a korábban kitöltött kérdőív összesített, kiértékel eredményét megoszthassuk Önnel, illetve, hogy az Ön számára a kiber-titok, titoktudatosság, információvédelem témakörében értesítéseket, információkat küldhessünk.

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra az Ön által megadott adatok alapján nem kerül sor.

Amennyiben a személyes adatokon az eredeti eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt erről az eltérő célról és minden fent rögzített releváns kiegészítő információról, egyben az eltérő céltól történő adatkezeléshez hozzájárulását kérjük.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és a GDPR-ban előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást az alábbi oldalon megjelenő „adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és hozzájárulok adataim kezeléséhez” felirat alatti “Elfogadom” bombra kattintva elfogadja és elküldi adatait.

Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni az arthur.keleti@theimperfectsecret.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján. Hozzájárulásának visszavonását követően Társaságunk a fenti célból a továbbiakban Önt nem keresi meg.

Az adatok gyűjtéséhez a Társaság a

  1. TYPEFORM S.L., spanyol cég, címe: Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, adószáma C.I.F. (tax identification code) B65831836, regisztrált mind Trade Register of Barcelona, page B-421911, folio 145, volume 43262.
  2. The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), Address: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843, https://mailchimp.com

(továbbiakban: adatfeldolgozó) veszi igénybe.

Az adatok kezelésére, feldolgozására Társaságunk, a CÉG jogosult, azokat kizárólag Társaságunkkal jogviszonyban álló munkatársai és szerződött partnerei [ügyfélszolgálati munkatárs, szakértő munkatárs, szakmai vezetés, szerződött adatfeldolgozó, szerződött szakértő, szerződött kutató], ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az Ön adatait Hozzájárulásának megadásával mindaddig megőrizzük, míg ezen Hozzájárulását vissza nem vonja. Kérésére az Ön adatait adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy megküldött adatait, annak teljes tartalmát bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül információt személyes adatairól nem szolgáltatunk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását (GDPR szerinti korlátozását), törlését (elfeledtetéshez való jog), az adatkezelés elleni tiltakozást, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását. Biztosítjuk Önnek az adatkezelés során az adathordozhatósághoz és a jogorvoslathoz való jogot.

Ha szeretne egy másolatot kapni az Önről tárolt információkról, akkor kérjük írjon erre az email címre: arthur.keleti@arthurkeleti.com

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi felelőshöz (GDPR szerint: adatvédelmi tisztviselőhöz) fordulhat panasszal, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi felelős (Adatvédelmi Tisztviselő):

Név: Dr. Keleti Györgyné
Telefonszám: +36 30 9 000 554
Email cím: keleti.marika@gmail.com